Til bygherrer

Museumsloven

Museumsloven og særligt Museumslovens kapitel 8 udstikker rammerne for det arkæologiske arbejde i Danmark.

Hovedprincippet er, at bygherre, entreprenør m.fl. i forbindelse med byggeri, anlægsarbejder eller andre aktiviteter, der truer jordfaste fortidsminder, skal betale for de forudgående arkæologiske undersøgelser.

Det er dog værd at bemærke, at der er en nedre grænse for, hvornår private bygherrer skal betale for en arkæologisk undersøgelse. Ved mindre anlægsarbejder så som tilbygninger, carporte, udestuer og lignende vil der kun i sjældne tilfælde være risiko for at støde på fortidsminder. Ydermere er private bygherrer ved netop denne type mindre anlægsarbejder fritaget fra at betale. Skulle der dukke fortidsminder op, så betaler staten.

En grundtanke med loven er, at man ved at inddrage de arkæologiske myndigheder tidligt i et anlægsarbejde i så høj grad som muligt skal søge at bevare de jordfaste fortidsminder i stedet for at grave dem ud. Dette kan eksempelvis foregå ved flytning af et vejtracé uden om en gruppe overpløjede gravhøje eller en gentænkning af, hvordan et stykke jord udstykkes.

Bemærk, at bygherre altid har pligt til at informere museet ved fund eller mistanke om jordfaste fortidsminder. Ligesom museet med øjeblikkelig virkning kan stoppe ethvert anlægsarbejde, der påtræffer fortidsminder.

Kontakt

Museumsinspektør Anne Garhøj Rosenberg, ansvarlig for bygherrearkæologi i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Sagsgang

Når museet får oplysninger om en byggesag el.lign., foretager arkæologerne først en såkaldt ”arkivalsk kontrol”, hvor diverse databaser og kortmateriale gennemgås for at finde eksisterende oplysninger om området.

Hvis den arkivalske kontrol giver begrundet mistanke om tilstedeværelsen af jordfaste fortidsminder, vil museet indstille til forundersøgelse eller overvågning.

Overvågningen bruges typisk ved mindre anlægsarbejder, og som navnet antyder, består det af tilstedeværelsen af en arkæolog ved gravearbejde. Overvågninger betales som udgangspunkt af museet. Forundersøgelser bruges ved større anlægsarbejder eller ved enhver aktivitet i kulturarvsarealer og middelalderbyers bymidter. Forundersøgelser betales af bygherre.

Hvis der under overvågning eller forundersøgelse påtræffes betydelige fortidsminder, vil der blive foranstaltet en regulær arkæologisk udgravning. Udgravninger betales altid af bygherre (med de undtagelser beskrevet i afsnittet om museumsloven).

Hvis der er tale om en forundersøgelse eller en udgravning, skal museet udarbejde et budget. Dette budget skal godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen, førend det må oplyses eller tilsendes bygherre. Såfremt Slots- og Kulturstyrelsen har grund til at kræve ændringer, skal museet udarbejde et revideret budget, der påny skal godkendes.

Efter godkendelse modtager bygherre budgettet og kan herefter bestemme, om der skal indgås aftale med museet vedrørende undersøgelse/udgravning, eller om anlægsarbejdet skal afblæses.

Museum for ydre og indre landskaber.
Din indgang til historien.