BROR - projektet

BROR

BROR (Brahetrolleborg fra Romertid til Reformtid) er et paraplyprojekt fra 2016. Projektet er indledningsvist finansieret af deltagerinstitutionerne selv og skal bygge bro mellem flere underprojekter. Alle underprojekter har det til fælles, at de undersøger forholdet mellem samfund og landskaber i nævnte periode, men ud fra en lang række forskellige faglige vinkler. Udover Øhavsmuseet deltager også Syddansk Universitet og Aarhus Universitet i flere enkeltprojekter. Resultaterne fra BROR vil bidrage til den fælles vidensdannelse og derfor også have stor videre effekt.

Delprojekter i BROR:

Haagerup Ødekirke

Lige nord for det nuværende Haagerup ved Brahetrolleborg lå frem til 1555 en helt almindelig landsbykirke. I forlængelse af reformationen blev den imidlertid revet ned, og både kirke og kirkegård forsvandt efterhånden i historiens tåger. I samarbejde med ADBOU på Syddansk Universitet foretog museet i 2017 og 2018 omfattende udgravninger i form af to feltskoler med tilknyttede detektorundersøgelser og deltagelse af bl.a. skoleklasser. Disse undersøgelseskampagner havde til formål at afgrænse den kun sporadisk kendte kirkegård og at indsamle antropologisk materiale til vurdering af bevaringsgrad og forskningspotentiale. Begge dele blev til fulde opfyldt, og der arbejdes nu på at rejse de nødvendige midler til en komplet undersøgelse af kirkegården, der kan give en enestående ny viden om middelalderens landbefolkning. Øhavsmuseets kontaktperson er Poul Baltzer Heide.

Lige på kanten

I de senere år har omfattende undersøgelser med metaldetektorer genereret et usædvanlig stort og rigt materiale fra egnen omkring Brahetrolleborg, herunder flere helt nye pladser. I dette projekt har vi kombineret de omfangsrige fund med kendt materiale og analyseret dem i forhold til det omkringliggende landskab. Projektet kortlægger den socioøkonomiske udvikling øst for Arreskov Sø i perioden jernalder til middelalder, herunder relationen til og betydningen af det kuperede landskab. I forlængelse heraf vil jernalderens og vikingetidens bebyggelser kunne relateres til det middelalderlige højstatusmiljø i området og dermed give en dybere forståelse af rumlig og institutionel kontinuitet i et tilsyneladende marginallandskab. Øhavsmuseets museumsinspektører Nicolai Garhøj Larsen og Poul Baltzer Heide har gennemført projektet, som forventes publiceret i 2020.

DEVICE

DEVICE (Deep Village Community Based Exploration) undersøger den historiske landsbys udvikling og materialitet i et tæt samspil med aktører som lokale borgere og undervisningsinstitutioner. Projektet udføres i samarbejde med Aarhus Universitet og har sin egen projektside.

Fra grangie til gods

I dette delprojekt undersøges klostergodsets transformation gennem renæssancen, fra et klosterlandskab – som hypotese med rødder i jernalderen – til et verdsligt gods. Projektet udføres af museumsinspektør Poul Baltzer Heide (arkæologi) og museumsinspektør Tissel Lund-Jacobsen (nyere tid), og har allerede givet væsentlig ny viden om bl.a. den senmiddelalderlige ejendomsstruktur. Resultaterne forventes publiceret i 2020.

Det sakrale landskab omkring Brahetrolleborg

Delprojektet blev gennemført i 2018 af museumsinspektør Poul Baltzer Heide. Projektet er en undersøgelse af det visuelle, sakrale landskabs udvikling fra neolitikum til moderne tid i egnen omkring Brahetrolleborg. Publiceret i STAVN i 2018.

Museum for indre og ydre landskaber.
Din indgang til historien.